Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Spotkanie opłatkowe

W piątek 8 stycznia 2016 r. już po raz jedenasty spotkaliśmy się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, aby podzielić się opłatkiem.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  W imieniu Pana Prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary, Członka Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisława Kłysa i własnym zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą pamięci ks. abpa Józefa Życińskiego "Media - Kultura - Dialog", która odbędzie się 11 lutego 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na wydarzenia jej towarzyszące - uroczystą Mszę Świętą w dniu 10 lutego br. w Kolegiacie Św. Anny oraz uroczysty koncert pamięci Arcybiskupa, który odbędzie się 11 lutego br. o godz. 18.30 w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  adw. Stanisław Estreich
  Dziekan
  Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Lublinie

  Do pobrania:
  1. Zaproszenie na konferencję
  2. Program konferencji
  Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie zaprasza na szkolenie "Postępowanie arbitrażowe przed Lubelskim Sądem Arbitrażowym", które odbędzie się w siedzibie Rady prz al. Racławickich 8 w dniu 25 lutego 2016 roku o godzinie 16.30. Szkolenie obejmować będzie analizę kodeksowego uregulowania sądownictwa polubownego oraz regulaminu Lubelskiego Sądu Arbitrażowego.

  Szkolenie poprowadzi adw. Bartosz Połuszejko.

  Udział w szkoleniu będzie punktowany stosownie do §17. Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku "O doskonaleniu zawodowym adwokatów" ze zm.

  Do pobrania: broszura informacyjna Lubelskiego Sądu Arbitrażowego.

  KOMUNIKAT
  Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
  do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie
  z dnia 1 lutego 2016 r.

  Stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) informuję, co następuje.

  Egzamin adwokacki w 2016 r. zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym przez Ministra Sprawiedliwości w dniach od 15 do 18 marca 2016 r. według zasad uregulowanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, a mianowicie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego bądź w formie odręcznej.

  Zdający ma możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów rozwiązywania zadań z pierwszej do piątej części egzaminu adwokackiego, tj. w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Stosownie do rozporządzenia wydłużono czas trwania egzaminu adwokackiego w czwartym dniu, w którym zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, z 360 do 480 minut.

  Zdający, którzy będą korzystali z własnego sprzętu komputerowego, przed jego rozpoczęciem otrzymają nośniki pamięci – pendrive, na których będzie nagrana „Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” blokująca zawartość komputerów i zawierająca edytor tekstu, pozwalający na pisanie prac. Nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości, osobno na każdy dzień egzaminu. Precyzyjne zasady przeprowadzania egzaminu i informacje odnośnie zagrożeń z tym związanych zostały wskazane w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz.U. z 2016 poz. 112). Po zakończeniu pisania pracy będzie ona automatycznie zapisywana w formacie PDF.

  Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło następujące, minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej:
  - Procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
  - 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);
  - system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
  - zainstalowany program Mikrosoft.NET Framework 3.5 SP1;
  - 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
  - wolny port USB;
  - konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
  - odinstalowany program antywirusowy;
  - wyłączony wygaszacz ekranu;
  - opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” („wysoka wydajność”);
  - zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
  - wyłączone aktualizacje automatyczne.

  Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu. Przygotowanie sprzętu jest obowiązkiem zdających.

  Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi, zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce „ Egzaminy Prawnicze”.

  Odnośnie tych wymagań, należy dodatkowo podkreślić, że:
  - aplikacja nie współpracuje z myszkami bezprzewodowymi korzystającymi z interfejsu Bluetooth.
  - dopuszczalne jest korzystanie z myszek przewodowych oraz klawiatur przewodowych z wtyczkami USB:
  - należy zabezpieczyć we własnym zakresie pełne baterie do laptopa ewentualnie baterie zapasowe.

  W przypadku podjęcia przez zdającego decyzji o rozwiązywaniu zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający składa Przewodniczącemu Komisji pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w przypadku tej ostatniej formy wraz z pisemnym oświadczeniem o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającym deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5 § 10 rozporządzenia. Niezłożenie przez zdającego oświadczenia o wyborze sposobu rozwiązywania zadań na egzamin oznacza wybór formy odręcznej sposobu rozwiązywania zadań z pierwszej do piątej części egzaminu adwokackiego.

  Zdający, który wybierze możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winien sprzęt ten przynieść we własnym zakresie.
  Termin składania pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań ustalam na dzień 23 lutego 2016 r. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

  Podczas egzaminu adwokackiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, natomiast może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa, przy czym materiały te winien przynieść na egzamin we własnym zakresie.

  Przewodniczący Komisji
  Cezary Wójcik

  Zarząd Stowarzyszenia „Towarzystwo Prawnicze w Lublinie” ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów Adwokatów na
  XXII CHARYTATYWNY BAL
  TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO

  który odbędzie się dnia 5  lutego 2016 roku
  w Restauracji „ETIUDA” przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie